Projekty

Projekt Šablony pro ZŠ a MŠ III


Projekt SZIF „Mléko do škol"

Od roku szkolnego 2019/2020 nasza placówka bierze udział w projekcie promującym konsumpcję mleka i produktów mlecznych. Wszyscy uczniowie otrzymują 2 razy w miesiącu, darmowo, jakiś mleczny smakołyk w formie świeżego niesłodzonego mleka, sera, jogurtu lub innego produktu. Celem projektu jest uzupełnienie brakującego wapnia i stworzenie nawyków zdrowego odżywiania. Projekt realizowany jest za pośrednictwem „Státního zemědělského intervenčního fondu" a dostawcą wyrobów jest przedsiębiorstwo Ovocentrum V+V, s. r. o. Valašské Meziříčí.

Projekt Šablony I nr rejestracyjny CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003479

Od 01. 01. 2017 – 30. 06. 2018 realizowaliśmy wyżej wymieniony projekt ESF – MŠMT, w ramach którego szkoła i przedszkole otrzymały ponad 510 000.- Kcz.  Nauczycielkom przedszkola w pracy z dwulatkami pomagała niańka, prócz tego odbyło się kilka spotkań fachowców z różnych dziedin (logoped, psycholog, nauczycielka klasy 1) z rodzicami. W szkole działały 2 kluby: Klub gier logicznych oraz Klub czytelniczy. Uczniom potrzebującym pomagał szkolny asystent, który zarazem prowadził popołudniowe lekcje dokształcające. Klub czytelniczy został wyposażony w wygodne fotele oraz dużą ilość książek. Część pieniędzy została winwestowana do modrenizacji techniki komputerowej oraz pomocy naukowych.

Projekt Šablony pro ZŠ a MŠ II

Nowy projekt Šablony II pod nr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010123 realizujemy od 01. 09. 2018 roku. Aż do 30. 6. 2020 dzieciom przedszkola i uczniom szkoły będzie pomagał szkolny asystent, który wesprze również popołudniową działalność świetlicy szkolnej. Prócz tego zobowiązani jesteśmy zrealizować 15 projektowych warsztatów w przedszkolu, szkole oraz poza tymi placówkami. Dwa półrocza zostaną przeznaczone na douczanie uczniów potrzebujących. Całkowita suma dotacji wynosi 888 000.- Kcz a projekt zostanie zakończony 31. 8. 2020.

EU Peníze školám

Polska szkoła w Gródku włączyła się do wyżej wymienionego projektu w roku szkolnym 2011/2012. Placówce przyznano kwotę 430 000.-Kcz, którą powinna wyczerpać do końca lutego 2014 roku. Szkolny projekt przewiduje modernizację procesu dydaktyczno – wychowawczego (tablice interaktywne, dataprojektory, nowe komputery), produkcję własnych materiałów dydaktycznych + elektronicznych pomocy naukowych, podniesienie poziomu nauczania w postaci indywidualizacji lekcji oraz fachowe dokształcanie pedagogów. Częścią składową projektu jest prawidłowe monitorowanie jego przebiegu i skuteczności. 

Základní škola a Mateřská škola Hrádek dosud zpracovala v rámci šablony III/2 digitální učební materiály (DUM) pro:

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 ICT 

sada 

název sady 

 Autoři/Autorky

 sada 1

 Člověk a jeho svět

I. Berbalková  

sada 2

 Člověk a jeho svět - místo, kde žijeme

K. Şafak 

 sada 3

Člověk a jeho svět - rozmanitost přírody 

K. Şafak 


Všichni autoři poskytnou na vyžádání DUM ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v České republice. V případě zájmu napište na e-mail: psphradek@seznam.cz

Ovoce do škol

 

Celem tego projektu jest pielęgnacja właściwych nawyków odżywiania się i przyjmowanie większej ilości witaminów. Szkoła do tego przedsięwzięcia włączyła się w roku 2010. Uczniowie co miesiąc otrzymują darmową torebkę owoców oraz niepasteryzowany sok owocowo – warzywny. Zakontraktowanym dostawcą owoców jest przedsiębiorstwo Beskyd Fryčovice. Na podstawie pozytywnych reakcji uczniów, którzy cieszą się z każdej dostawy, dochodzimy do wniosku, iż projekt spełnia oczekiwania.