Załącznik Regulaminu szkolnego nr 1

Zasady oceny wyników dydaktyczno - wychowawczych uczniów
(Regulamin klasyfikacyjny) 


I   Zasady ogólne


 1. Szkoła ma jeden spójny system oceniania.
 2. Ocenianie jest procesem zbierania informacji o postępach ucznia z wykorzystaniem różnorodych sposobów i metod. Ma na celu poinformovanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. Ma także uczniom pomóc w planowaniu swojego rozwoju. Jest to proces systematyczny.
 3. Ocena jest narzędziem, przy pomocy którego możliwe jest podnoszenie poziomu wiedzy poprzez właściwe i konsekwentne ocenianie tej wiedzy i umiejętności. Ocena uwzględnia wkład pracy ucznia, przede wszystkim takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, zajęcia praktyczne, wychowanie muzyczne, wychowanie plastyczne, gdzie należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 4. Ocena jest uzależniona od możliwości intelektualnych ucznia, uczeń jest oceniany za to co wie, a nie za to, czego nie potrafi. Ocena powinna motywować ucznia do dalszej pracy.Opiera się na wymaganiach programowych. Ważnym elementem oceniania jest samoocena.
 5. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i rodziców (opiekunów prawnych), wszystkie są wpisywane do książeczki uczniowskiej. Uczniowie znają kryteria oceniania. 

II   Regulamin a rodzice

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) są regularnie informowani o postępach swoich dzieci na zebraniach klasowych, które odbywają się dwa razy w ciągu roku szkolnego (listopad, kwiecień). Mają także prawo do systematycznej informacji na temat postępów w nauce swoich dzieci lub podopiecznych.
 2. Na początku roku szkolnego szkoła informuje rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania i klasyfikacji.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni pedagogiczno –      psychologicznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

III   Klasyfikacja półroczna i końcowa

 1. Klasyfikowanie półroczne i końcowe, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia określonych w planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania według skali podanej w rozdziale IV i V.
 2. Termin klasyfikacji półrocznej uczniów upływa między 15 stycznia a dniem Rady Pedagogicznej w styczniu. Termin klasyfikacji końcoworocznej uczniów upływa między 15 czerwca a dniem Rady Pedagoicznej w czerwcu.
 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę z zachowania – wychowawca klasy.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany pisemnie poinformować uczniów i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidzianej dla niego klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed półroczym lub końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcowa może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 6. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia przekraczającej 50 % czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie kształcenia.
 7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu niobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny przebiegający takim trybem jak egzamin poprawkowy.
 8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który pełni obowiązek szkolny w szkole za granicą oraz uczeń realizujący indywidualny tok nauki. 

IV  Oceny bieżące, kryteria ocen, ocena końcoworoczna, promowanie

 1. Oceny bieżące są ustalane wg następującej skali:
  1 celujący

  2 chwalebny

  3 dobry

  4 dostateczny

  5 niedostateczny

 2. Oceny klasyfikacyjne półroczne i końcowe ustala się według skali z godnie z punktem 1.
 3. Kryteria ocen:  

  celujący – uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczony programem nauczania; wykazuje zainteresowanie przedmiotem; swobodnie operuje faktami i dostrzega związki między nimi; wyciąga wnioski; wypowiada się poprawnie pod względem językowym. Ocenę celującą otrzymuje także uczeń, który otrzymał wysoką lokatę w olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu powiatowym, bądź zakwalifikował się do eliminacji okręgowych.  

  chwalebny – uczeń operuje faktami w sposób samodzielny, zna treści przewidziane programem nauczania, wypowiedzi cechuje poprawność językowa.  

  dobry – uczeń opanował wiadomości i umiejętności wyznaczone standartami edukacyjnymi jedynie w podstawowym zakresie przy ukierunkowaniu ze strony nauczyciela.  

  dostateczny – uczeń opanował niezbędną wiedzę, konieczną z punktu widzenia realizacji celów danego przedmiotu i nieodzowną w toku dalszego kształcenia; występują liczne błędy w zakresie wiedzy merytorycznej jak i w sposobie jej prezentowania; zadania wykonywane są przy dużej pomocy nauczyciela.  

  niedostateczny – uczeń wyraźnie nie spełnia standartów edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu nauki, co uniemożliwia mu poznanie kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów. 

 4. Ocena końcoworoczna ustalana jest wg następującej skali:

  - otrzymał promocję z wyróżnienie
  - otrzymał promocję
  - nie otrzymał promocji

 5. Kryteria ocen:  

  otrzymał promocję z odznaczeniem – uczeń ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych w szkolnym planie nauczania nie otrzymał oceny gorszej aniżeli 2 – chwalebny i przeciętna ocen z tychże przedmiotów nie jest wyższa aniżeli 1,5 i jego zachowanie jest oceniane stopniem bardzo dobre.     

  otrzymał promocję – uczeń z ani jednego przedmiotu obowiązkowego określonego w szkolnym planie nauczania nie otrzymał oceny 5 – niedostateczny lub odpowiadającą ocenę słowną.     

  nie otrzymał promocji – uczeń z przedmiotu obowiązkowego określonego w szkolnym planie nauczania otrzymał ocenę 5 – niedostateczny lub odpowiadającą ocenę słowną.

 6. Uczeń, który nie otrzymał promocji powtarza tę samą klasę.  

V   Ocena z zachowania

 1. Oceny zachowania ucznia dokonuje się w następujących aspektach:a. Kultura osobista – kontakty interpersonalne uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń, zachowanie na terenie szkoły i poza szkołą, kultura słowa.b. Stosunek do obowiązków szkolnych – systematyczność, obowiązkowość, przygotowanie do zajęć, dbałość o zeszyty i podręczniki, aktywny udział w życiu klasy i szkoły.
 2. Ocenę z zachowania półroczną i końcoworoczną ustala się wg następującej skali:

  - bardzo dobre
  - zadawalające
  - niezadawalające

 3. Kryteria ocen zachowania:

  bardzo dobre
  - w zakresie kultury osobistej spełnia wymagane kryteria

  - w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych w miarę swoich możliwości w sposób nienaganny wywiązuje się z zadań związanych z nauką wszystkich przedmiotów, zawsze wykonuje polecenia nauczycieli, bierze udział w życiu klasy i szkoły

  - wszystkie opuszczone godziny lekcyjne ma usprawiedliwione, a spóźnienia zdarzają się sporadycznie

  zadawalające
  - w zakresie kultury osobistej prezentuje niektóre z następujących zachowań: agresja słowna, agresja fizyczna, kłamanie, bezczelność, brak szacunku dla nauczycieli i uczniów, brak poszanowania dla cudzego i wspólnego mienia, używanie tytoniu, alkoholu lub narkotyków, brak poczucia winy i skruchy

  - w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych nie wypełnia obowiązków uczniowskich, lekceważąco traktuje naukę, regularnie spaźnia się na lekcję, wagaruje, prezentuje inne negatywne zachowania

  - opuścił bez usprawiedliwienia ponad 3 godziny lekcyjne

  - jego czyn albo zachowanie mają znamiona wykroczenia

  niezadawalające
  - w zakresie kultury osobistej regularnie prezentuje niektóre z następujących zachowań: agresja słowna, agresja fizyczna, kłamanie, bezczelność, brak szacunku dla nauczycieli i uczniów, brak poszanowania dla cudzego i wspólnego mienia, używanie tytoniu, alkoholu lub narkotyków

  - w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych regularnie nie wypełnia obowiązków uczniowskich, wagaruje, prezentuje inne negatywne zachowania

  - opuścił bez usprawiedliwienia ponad 30 godziny lekcyjne

  - jego czyn albo zachowanie wypełnia znamiona przestępstwa

 4. Oceny zachowania ucznia dokonuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego:    

  • przed zakończeniem pierwszego półrocza    
  • przed zakończeniem roku szkolnego

 5. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę:    

  • własne obserwacje    
  • opinię innych nauczycieli    
  • opinię wyrażoną przez innych uczniów danej klasy    
  • samoocenę ucznia

 6. Ustalenie ocen z zachowania jest czynnością jawną i odbywa się wobec całej klasy. O obniżonych ocenach z zachowania decyduje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy.
 7. Wychowawca zobowiązany jest powiadomić rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej obniżonej ocenie z zachowania na 1 miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W wypadku wykroczeń aktualnej daty, które są punktem obrad Rady Pedagogicznej, informuje rodziców bezpośrednio po RP.
 8. Pochwały i nagany:

  a. pochwały

  - pochwała uczącego (bez uchwały w RP)
  - pochwała WK (uchwalona w RP)- pochwała dyr. szkoły  (uchwalona w RP)
  - pochwała + nagroda rzeczowa (uchw.w RP)
  - medal wójta (propozycja RP + uchw. Gminy)

  b. nagany

  - ostrzeżenie uczącego (bez zapisu)
  - nagana uczącego (bez uchwały RP z zapisem do dzienniczka)
  - nagana WK (uchwała RP + zapis do dzienniczka)
  - nagana dyrektora szkoły (uchwała RP + zapis w dzienniczku)
  - nagana dyrektora szkoły (uchwała RP + zapis w świadectwie)
  - obniżony stopień z zachowania

  Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo udzielenia natychmiastowej nagany w wypadku nadzwyczajnego wykroczenia.

  Pochwały i nagany będą zaznaczane w dzienniczku ucznia, świadectwie oraz kartotece na podstawie uchwał  pierwszej RP w danym roku szkolnym.

  Skróty: WK – wychowawca klasy, RP – Rada Pedagogiczna 

VI   Egzaminy poprawkowe

 1. Zdają Uczniowie, którzy nie powtarzali klasy a podczas oceny końcoworocznej otrzymali ocenę 5 – niedostateczny najwyżej z dwóch obowiązkowych przedmiotów za wyjątkiem przedmiotów wychowawczych.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły najpóźniej do końca roku szkolnego. W jednym dniu uczeń zdaje jeden egzamin poprawkowy. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.
 4. Uczeń, który z poważnych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, najpóźniej do 15 września następnego roku szkolnego. Do egzaminu uczeń warunkowo uczęszcza do następnego rocznika.
 5. Uczeń, który nie zda egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

VII   Zasady sprawdzianów i ćwiczeń kontrolnych

 1. Uczeń może pisać jedną pracę klasową, tzw. sprawdzian, (przewidziany na jedną godzinę lekcyjną) w ciągu dnia, zapowiedziany z trzydniowym wyprzedzeniem.
 2. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu.
 3. Na prośbę rodziców nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją.
 4. Prace klasowe (sprawdziany) są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn objektywnych uczeń nie może napisać je z całą klasą, ma obowiązek uczynić to w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Punktacja za poprawioną pracę klasową jest taka sama jak za pracę pierwotną. Uczeń, który z pracy klasowej (sprawdzianu) otrzymał ocenę niedostateczną, poprawia ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Możliwość taka przysługuje uczniom tylko raz.
 5. Kartkówki (5 – 20 minutowe) oraz odpowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (ewentualnie materiał wcześniejszy konieczny do zrozumienia zagadnienia) mogą odbywać się bez zapowiedzi i ograniczeń ilościowych. 

VIII   Ocena uczniów nadzwyczajnie utalentowanych


 1. yrektor szkoły może w indywidualnych wypadkach przeszeregować ucznia nadzwyczaj  utalentowanego do wyższej klasy. Warunkiem jest jednak przeegzaminowanie kandydata z materiału, albo jego części, który uczeń niby „przeskoczy". Treść i zakres egzaminu ustala dyrektor szkoły.
 2. Uczeń kształcony w placówce na podstawie planu indywidualnego zdaje z danego materiału egzamin półroczny oraz końcowy. Jeżeli ucznia z powodów technicznych nie można przeegzaminować w wyżej wymienionych terminach, dyrektor szkoły ustala termin zastępczy nie przekraczający okresu 2 miesięcy od terminu zasadniczego.  Dyrektor szkoły uczniowi, który na końcu roku szkolnego nie wykaże potrzebnych wiadomości, odbiera możliwość studium indywidualnego.    

IX  Samoocena  - autoewaluacja

 1. Ocena własna jest ważnym środkiem wychowawczym i mocno kształtuje wiarę w samego siebie.
 2. W procesie wychowawczym stosują ją wszyscy uczący dbając na wiek dziecka.
 3. Popełnienie błędu jest ważnym elementem procesu nauczania. Uczeń samodzielnie wyszukuje popełnione błędy, wraz z uczącym przeprowadza ich  analizę i poprawia.
 4. Podczas oceny własnej uczeń dba na:

  -  własne sukcesy
  -  niepowodzenia i ich przyczyny
  -  dalsze postępowanie

 5. Uczący prowadzą uczniów w kierunku logicznego komentarza na temat swoich wyników.
 6. Samoocena nie zastępuje klasycznych ocen przeprowadzanych przez pedagogów lecz służy jako środek pomocniczy, pobudzający ucznia do większej aktywności.
 7. Pod koniec półrocza uczeń ustnie lub pisemnie przeprowadzi samoocenę w aspektach:

  -  odpowiedzialnosci
  -  motywacji w kierunku nauki
  -  wiary w samego siebie
  -  stosunków panujących w kolektywie klasowym

X  Zapominanie


 1. Brak pomocy do nauki, naprz. podręcznik, zeszyt, karta pracy, zeszyt ćwiczeń itp. uczący zapisuje czerwonym piórem do dzienniczka ucznia.
 2. Pierwszy brak zadania domowego uczący zapisuje do dzienniczka.
 3. Drugi brak zadania domowego uczący ocenia stopniem niedostatecznym.
 4. Każdy następny brak zadania domowego uczący po zastosowaniu innych metod wychowawczych(kontakt z rodzicem) może ukarać stopniem niedostatecznym. 
Uchwalono na Radzie Pedagogicznej dnia  30. 8. 2018

Zatwierdzone przez Radę Szkoły dnia  12. 10. 2018