Školní řád - Základní škola

1.        Chování žáka:

1.1. Žák je povinen dodržovat pravidla slušného chování k pracovníkům školy i spolužákům. Vykonává nařízení pedagogů a v situacích ohrožujících jeho zdraví rovněž nepedagogů. Žák si uvědomuje povinnost chovat se slušně rovněž mimo školu.

1.2. Povinností žáka je hlasitě a srozumitelně zdravit všechny dospělé osoby. Ředitele školy oslovuje „pane řediteli", ostatní pedagogy „pane učiteli" nebo „paní učitelko".

1.3. Nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření, je žákům školy přísně zakázáno.

1.4. Žák je povinen zaujmout negativní postoj k projevům brutality a agrese. Nepoužívá vulgarismy.

1.5. Případné projevy šikanování nebo rasismu, budou přísně postihovány podle „Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků", které jsou součástí tohoto Školního řádu. 

1.6.  V případě neposlušnosti žáka, nebo jeho hrubého chování, dozor vykonávající učitel, popř. kterýkoliv pedagog, okamžitě o vzniklé situaci informuje rodiče (zákonné zástupce). Ti jsou povinni se neprodleně dostavit do školy s cílem sjednání nápravy. Postih takového chování (podle Pravidel) viz bod 1.5.

2.        Docházka do školy:

2.1. Žák je povinen účastnit se výuky pravidelně - podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil připravit pomůcky před jejich začátkem. Účastní se rovněž nepovinných předmětů, pokud je na ně řádně přihlášen svým zákonným zástupcem.

2.2. Do školy vstupuje hlavním vchodem mezi 7, 30 a 7,45. (dřívější příchody povoluje ředitel školy). Po vstupu do školy se v šatně přezouvá do vhodných přezůvek – nenechává v ní žádné cenné předměty. Po ukončení výuky uklízí své místo ve třídě, či školní družině. Svůj odchod hlásí vychovatelce ŠD.

2.3. Pro účely přezutí nelze použít obuv určenou pro výuku TV.

2.4. Žák nesmí opustit školu v průběhu vyučování.

2.5. Nepřítomnost žáka ze zdravotních a jiných závažných důvodů omlouvají na základě písemné zprávy v žákovské knížce nebo na listu papíru jeho zákonní zástupci. Omluvit žáka z jedné, popř. několik hodin může po předložení písemné omluvenky vyučující nebo třídní učitel. Omluvit žáka na delší dobu z jiných než zdravotních důvodů, může pouze ředitel školy – na základě písemné žádosti rodičů.

2.6. Nepřítomnost žáka musí být škole nahlášena zákonným zástupcem do 3 dnů – osobně nebo telefonicky.

2.7.  Nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce písemně v žákovské knížce dítěte. Třídní učitel může v případě podezření zažádat omluvenku potvrzenou lékařem.

2.8. Oblečení žáka je čisté a přizpůsobené práci ve škole. Celkový vnější vzhled nesmí vzbuzovat pohoršení, nebo posměch. 


3.      Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami:

3.1. Žák má právo používat učebnice a další školní pomůcky v souladu s předpisy BOZP.

3.2. Žák je povinen udržovat všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy v pořádku a nepoškozovat je.

3.3. Za škodu na majetku školy, kterou žák způsobí svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována náhrada.

3.4. Žák je zodpovědný za čistotu a pořádek v místě svého působení.

3.5. Žák uklízí své místo před tím, než odejde ze třídy.

3.6. Žák nemůže manipulovat s elektrickým zařízením nebo ostatním, zejména technickým vybavením školy.

4.       Ochrana svého zdraví a zdraví svých kamarádů:

4.1. Oblečení žáka je čisté a přizpůsobené práci ve škole. Celkový vnější vzhled nesmí vzbuzovat pohoršení, nebo posměch.

4.2.  Žák se v budově školy pohybuje v přezůvkách, které ho nevystavují     nebezpečí úrazu dolní končetiny. Nepovoluje se chození ve vsuvkách.

4.3. Žák se chová tak, aby neohrožoval svým chováním své zdraví a zdraví jiných.

4.4. Žák nesmí do školy nosit nebezpečné nebo cenné předměty (jedná se zejména o drahé mobilní telefony, tablety a notebooky)

4.5. Žák postupuje podle vnitřního řádu třídy, školní družiny, tělocvičny, hřiště, školní jídelny a jiných.

4.6. Žák si nesedá na parapet, piáno, elektrické topení a neotevírá sám okna.

4.7. Žák dodržuje všechny bezpečnostní předpisy během pobytu ve škole.

4.8. Žák okamžitě hlásí učiteli své zranění. Rodiče žáka během 2 dnů informují školu o úraze, který se stal ve škole. Po tomto termínu nebude zranění kvalifikováno jako školní úraz. 

5.       Vnitřní řád

5.1. Příprava na vyučování

5.1.1.  Žák se připravuje na každou hodinu.

5.1.2. Žák po zvonění zaujímá místo ve své lavici.

5.1.3. Žák vstává, když do třídy vchází učitel nebo starší osoba. Vyučující daného předmětu může dohodnout jiný scénář.

5.1.4. Žák svědomitě dělá domácí úkoly. Jejich absence je postihována podle „Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků" (příloha ŠŘ).

5.1.5.  Žák na začátku hodiny hlásí, že není připraven, nebo něco zapomněl.

5.1.6. Pokud se vyučující nedostaví do 5 minut po začátku hodiny, třídní dozor to okamžitě nahlásí vedení školy.

5.1.7. Žák se převléká do TV v místě, které je k tomu určené. Vyučující stanoví další pravidla k přípravě výuky TV.

5.2. Vyučování

5.2.1. Žáci se aktivně účastní vyučování, nenarušují průběh vyučovacích hodin a před odpovědí se hlásí.

5.2.2. Žáci se řídí pokyny vyučujících.

5.2.3. Po ukončení vyučování žák setrvává na místě a vyčkává pokynů vyučujícího.

5.2.4. Žáci během vyučování neopouštějí třídu bez povolení.

5.3. Přestávka

5.3.1.  Po ukončení hodiny žák vstane a uklízí své věci.

5.3.2. Žák se připravuje na další hodinu a jde na přestávku.

5.3.3. Žák během přestávky nesmí sedět v šatně, tělocvičně nebo školní jídelně.

5.3.4. Žák se během přestávky chová slušně, neběhá po chodbě, neopouští školní budovu.

5.3.5. Organizace vyučovacích hodin a přestávek  
                
1. hodina   7:50 - 8:35
  přestávka - svačina 8:35 - 8:50
2. hodina   8:50 - 9:35
  přestávka
9:35 - 9:45
3. hodina   9:45 - 10:30
  relaxační přestávka 10:30 - 10:45
4. hodina   10:45 - 11:30
  přestávka 11:30 - 11:40
5. hodina   11:40 - 12:25
   přestávka - oběd 12:25 - 12:55
6. hodina   12:55 - 13:40

                                                                                    
5.3.6. Žák přichází do školy podle bodu 2.2., a když školu opouští informuje o tom učitelku nebo vychovatelku školní družiny.

5.3.7. Ve školní jídelně se řídí pokyny dozorujících učitelů a pracovníků jídelny.

5.3.8. Žák je povinen po celý den dodržovat pitný režim, který je připraven školní jídelnou.

5.3.9. O změnách v rozvrhu hodin informuje písemně žáky a jejich zákonné zástupce třídní učitel s týdenním předstihem (výuka plavání).

5.4. Dozor

5.4.1. Třídní učitel určuje žáka, který má dozor.

5.4.2. Dozor konající žák nosí na výuku do školní družiny třídní knihu, pokud není stanoveno jinak.

5.4.3. Dozor udržuje pořádek ve třídě.

5.4.4. Dozor po každé hodině čistí tabuli (pokud byla použita).

5.4.5. Dozor se řídí dalšími pokyny učitelů.

5.4.6. Dozor hlásí vyučujícímu případnou absenci spolužáka. 

6.      Práva žáka:

6.1. Žák má právo na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. Dále má právo účastnit se výuky v nepovinných předmětech a zájmových útvarech.

6.2. Žák má právo účastnit se různých soutěží v souladu se svými dovednostmi a schopnostmi.

6.3. Žák má právo požádat učitele o dodatečnou pomoc.

6.4. Žák má právo na odpočinek mezi jednotlivými hodinami.

6.5. Žák má právo na průběžné a spravedlivé hodnocení svých výsledků ve vzdělávání.

6.6. Žák má právo informovat třídního učitele, ředitele školy nebo ostatní pedagogy o svých problémech a požádat je o pomoc při jejich řešení.

6.7. Žák má právo vyjadřovat své postřehy, myšlenky a připomínky věcným a kulturním způsobem.                                                             

6.8.   Žák nesmí do školy nosit mobilní telefon ! Případný kontakt s rodiči nebo zákonným zástupcem mu na požádání zajistí třídní učitel, dozorující pedagog, vychovatelka školní družiny, případně ředitel školy.

6.9. Škola v žádném případě nenese odpovědnost za zničené předměty, které žák do školy nosit nesmí (viz bod 4.2).


7.       Rodiče a škola

7.1. Rodiče žáků mají právo získávat informace o chování a prospěchu dítěte vyučujících a třídních učitelů na třídních schůzkách. Mimo uvedené dny jsou konzultace možné po předchozí domluvě. Tyto však nesmí narušovat výuku.

7.2. Rodiče jsou povinni dohlídnout, aby jejich dítě chodilo do školy pravidelně a včas.

7.3. Rodiče musí neprodleně oznámit škole změny zdravotního stavu dítěte, nebo jiné vážné příčiny mohoucí ovlivnit jeho výchovu a vzdělávání.

7.4. Rodiče jsou povinni omluvit absenci dítěte ve škole (viz body 2.5., 2.6., a 2.7.)

7.5. Rodiče jsou povinni podle §28 odst. 2 a 3 Školského zákona zpřístupnit informace o dítěti (Školní matrika).

7.6. Rodiče jsou povinni dohlídnout, aby jejich dítě bylo čisté a mělo ve škole vhodné oblečení a účes.

7.7. Rodiče nebo zákonní zástupci se aktivně účastnit akcí pořádaných školou a tak neformálně získávají další informace o chování a výsledcích práce dítěte.

7.8. Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří byli vedením školy (resp. třídním učitelem) pozváni do školy ke konzultacím, jsou povinni se těchto zúčastnit.

7.9.  Rodiče nebo zákonní zástupci jsou zodpovědní za vnější vzhled žáka. Ten v žádném případě nemůže svým extravagantním oblečením nebo vzhledem vzbuzovat pohoršení.

Konečná ustanovení
Škola má právo v průběhu školního roku Školní řád doplňovat nebo měnit.              

Příloha:
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 

V Hrádku dne 30. 8. 2018                                                                                  Mgr. Kazimír Cieslar
                                                                                                                              ředitel školy 

Rodiče a zákonní zástupci byli se školním řádem seznámeni dne:
 ………………..........................
Projednáno a schváleno v Pedagogické radě dne 30. 8. 2018
Projednáno a schváleno ve Školské radě dne 12. 10. 2018
Projednáno na poradě ostatních pracovníků dne 30. 8. 2018