Regulamin szkolny - Szkoła Podstawowa

1.      Zachowanie ucznia 

1.1 Uczeń zobowiązany jest dotrzymywać zasady przyzwoitego zachowania wobec pracowników szkoły i kolegów. Powinien wykonywać polecenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Uczeń powinien być świadom tego, że przyzwoite zachowanie obowiązuje go również poza terenem szkoły.

1.2 Uczeń ma obowiązek głośno i wyraźnie pozdrawiać wszystkie dorosłe osoby. Do dyrektora szkoły zwraca się: "panie dyrektorze", do nauczyciela,  nauczycielki - "panie nauczycielu", "pani nauczycielko".

1.3 Uczniowi nie wolno używać ani rozprowadzać papierosów, alkoholu, narkotyków i żadnych środków odurzających.

1.4 Uczeń przeciwstawia się przejawom brutalności i agresji, nie używa wyrazów wulgarnych.

1.5 Uczeń, który szykanuje kolegów, zostanie ukarany zgodnie z zasadami udzielenia kar, który zawiera Regulamin Klasyfikacyjny.

1.6  W wypadku nieposłuszeństwa lub bezczelnego zachowania ucznia, dyżurujący nauczyciel lub pedagog w trybie natychmiastowym wzywa do szkoły rodzica lub opiekuna. Konsekwencje takiego postępowania - jak wyżej, patrz punkt 1.5.

2.      Uczęszczanie do szkoły

2.1 Uczeń uczęszcza do szkoły regularnie i kieruje się rozkładem lekcji. Bierze udział w zajęciach obowiązkowych. Obowiązujące są również dla ucznia zajęcia pozalekcyjne, które wybierze za zgodą rodziców.

2.2 Uczeń wchodzi do szkoły głównym wejściem od godz. 7,30 do 7,50 (wcześniejsze przyjścia za pozwoleniem dyrektora), przebiera się w szatni, nie zostawia w niej wartościowych rzeczy i odchodzi do klasy. Po zakończeniu zajęć musi uporządkować klasę, świetlicę i szatnię. Po tych czynnościach  opuszcza budynek i teren szkoły.

2.3 Za obuwie zmienne nie uważa się obuwia przeznaczonego do WF.

2.4 Uczeń nie może opuścić obiektu szkolnego przed ukończeniem zajęć w szkole.

2.5 Uczeń może być zwolniony z lekcji wyłącznie na podstawie pisemnego zwolnienia w dzienniczku ucznia lub na osobnej kartce. Zwolnić ucznia z jednej lekcji może uczący, z kilku lekcji wychowawca klasy, z kilku dni dyrektor szkoły, na podstawie pisemnej prośby rodziców.

2.6 Nieobecność ucznia w szkole musi być zgłoszona do 3 dni – ustnie albo telefonicznie.

2.7 Nieobecność ucznia w szkole usprawiedliwiają rodzice pisemnie w dzienniczku ucznia. W razie wątpliwości może wychowawca zażądać zaświadczenia lekarskiego.

2.8 W wypadku nieusprawiedliwionych lekcji szkoła będzie się kierować Ustawą RC. /561/2004, §22 art. 3b) i Regulaminem Szkolnym.


3.      Mienie szkolne

3.1 Uczeń ma prawo do korzystania  z pomocy naukowych i sprzętu znajdującego się na terenie szkoły, kierując się obowiązującymi przepisami BOZP.

3.2 Za umyślne zniszczone mienia szkolnego rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną.

3.3 Uczeń dba o podręczniki, pomoce naukowe i mienie szkolne.

3.4 Uczeń jest odpowiedzialny za czystość i porządek miejsca pracy.

3.5 Uczeń sprząta swoje miejsce przed opuszczeniem klasy lub świetlicy.

3.6 Uczniowi nie wolno manipulować z jakimikolwiek urządzeniami technicznymi, elektrycznymi, pomocami naukowymi, a to w klasach, świetlicy i innych pomieszczeniach. 

4.      Ochrona zdrowia własnego i kolegów

4.1 Uczeń przychodzi do szkoły odpowiednio i czysto ubrany, bez przesady w uczesaniu i ubiorze. Strój ucznia jest dostosowany do pracy w szkole i nie zagraża zdrowiu ucznia.  

4.2 Uczeń na terenie budynku szkolnego nosi przezuwki lub pantofle, które podczas używania nie zagrażają uszkodzeniem stopy lub nogi. Regulamin szkolny  nie akceptuje obuwia tzw. Klapek.

4.3 Uczeń zachowuje się w taki sposób, by nie zagrażać swoim postępowaniem zdrowiu własnemu i innych.

4.4 Uczeń nie przynosi do szkoły przedmiotów wartościowych ((telefonów komórkowych, tabletów, laptopów) oraz przedmiotów niebezpiecznych lub zagrażających zdrowiu.

4.5 Uczeń kieruje się regulaminem wewnętrznym klasopracowni, świetlicy szkolnej, boiska, sali gimnastycznej, stołówki i innych (znajdujących się na widocznych miejscach poszczególnych pomieszczeń).

4.6 Uczeń ze względów bezpieczeństwa nie siada na parapecie, fortepianie, piecu elektrycznym, i nie otwiera własnymi siłami okien.

4.7 Uczeń dotrzymuje wszystkie przepisy bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych.

4.8 Uczeń natychmiast zgłasza uczącemu nauczycielowi wszelkie obrażenia, zranienia, uszkodzenia inwentarza itp. Rodzice ucznia w przeciągu dwóch dni informują szkołę o wypadku zaistniałym w szkole, po tym terminie wypadek nie będzie kwalifikowany jako wypadek szkolny. 

5.      Regulamin wewnętrzny

5.1  Przygotowanie do lekcji

5.1.1 Uczeń przygotowuje się do każdej lekcji.

5.1.2 Uczeń po dzwonku na lekcję zajmuje swoje miejsce.

5.1.3 Uczeń wstaje, kiedy do klasy wchodzi nauczyciel. Uczący może indywidualnie zadecydować o innym scenariuszu.

5.1.4 Uczeń rzetelnie wykonuje zadania domowe, ich braki są oceniane wg  Regulamin klasyfikacyjnego. 

5.1.5  Uczeń na początku lekcji zgłasza zapomnienia i nieprzygotowanie do lekcji.

5.1.6 Uczeń - dyżurny zgłasza dyrektorowi nieobecność nauczycielki w klasie po upływie 5 minut od dzwonka na lekcję.

5.1.7 Uczeń przebiera się do lekcji WF, (zajęć praktycznych), w miejscu ustalonym przez uczącego.

5.2
 Lekcja

5.2.3 Uczeń po lekcji zostaje na swoim miejscu, dopiero na polecenie nauczyciela pakuje swoje rzeczy.

5.2.4 Uczeń w trakcie lekcji nie opuszcza klasy bez zezwolenia.

5.3  Przerwa

5.3.1 Po skończonej lekcji uczeń wstaje i sprząta swoje rzeczy.

5.3.2 Uczeń przygotowywuje się do następnej lekcji i wychodzi na przerwę.

5.3.3 Uczeń w czasie przerwy nie wolno przebywać w szatni, sali gimnastycznej, czy stołówce szkolnej, o ile inaczej nie zdecyduje dyżurujący nauczyciel.

5.3.4 Uczeń w czasie przerwy zachowuje się kulturalnie, nie biega po korytarzu, nie przechodzi bez powodu z piętra na piętro, nie opuszcza budynku szkoły

5.3.5 Organizacja lekcji oraz przerw:                   
1. lekcja   7:50 - 8:35
  przerwa śniadaniowa 8:35 - 8:50
2. lekcja   8:50 - 9:35
  przerwa
9:35 - 9:45
3. lekcja   9:45 - 10:30
  przerwa relaksacyjna 10:30 - 10:45
4. lekcja   10:45 - 11:30
  przerwa 11:30 - 11:40
5. lekcja   11:40 - 12:25
   przerwa obiadowa 12:25 - 12:55
6. lekcja   12:55 - 13:40
                                                                                    
5.3.6 Uczeń przychodzi do szkoły wg punktu 2.2 a szkołę opuszcza informując dyżurującego nauczyciela lub wychowawczynię  świetlicy.

5.3.7 Uczeń korzystający z usług stołówki szkolnej kieruje się Regulaminem stołówki oraz instrukcjami dyżurującego nauczyciela.

5.3.8 Uczeń powinien korzystać z herbaty przygotowanej po pierwszej lekcji przez kuchnię szkolną oraz po południu w ramach zajęć w drużynie.

5.3.9 O zmianach w rozkładzie lekcji, spowodowanych na przykład pływaniem, poinformuje pisemnie uczniów i ich rodziców (opiekunów) wychowawca klasy z tygodniowym wyprzedzeniem.

5.4 Dyżur

5.4.1 Ucznia dyżurującego wyznacza wychowawca klasy.

5.4.2 Uczeń dyżurujący przynosi dziennik klasowy na lekcje do świetlicy, uczący może zadecydować inaczej.5.4.3 Uczeń dyżurujący pilnuje porządku w klasie.

5.4.4 Uczeń dyżurujący ściera tablicę, dba o czystość klasy.

5.4.5 Uczeń dyżurujący wykonuje inne zadania wg poleceń uczącego.

5.4.6 Uczeń dyżurujący zgłasza uczącemu nieobecnych.

6.      Prawa ucznia

6.1 Uczeń ma prawo uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych.

6.2 Uczeń ma prawo reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach      zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

6.3 Uczeń ma prawo do dodatkowej pomocy nauczyciela i kolegów.

6.4 Uczeń ma prawo do odpoczynku w przerwach między lekcjami.

6.5 Uczeń ma prawo do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności.

6.6 Uczeń ma prawo przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy.

6.7 Uczeń ma prawo wyrażania własnych myśli i opinii, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej.

6.8 Uczeń nie przynosi do szkoły telefonu komórkowego ! Kontakt z opiekunem lub rodzicami załatwia poprzez wychowawcę klasy, dyżurującego nauczyciela, wychowawczynię świetlicy czy dyrektora szkoły.  

6.9 Szkoła nie odpowiada za ewentualne zniszczenie rzeczy ucznia, której do szkołynie powinien przynosić (patrz punkt 4.2)  

7.      Wskazówki dla rodziców lub opiekunów prawnych

7.1 Rodzice lub opiekunowie powinni dopilnować, by dziecko regularnie i na czas przychodziło do szkoły.

7.2 Rodzice lub opiekunowie, na wezwanie dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy,  powinni stawić się do szkoły w celu omówienia spraw dydaktyczno-wychowawczych.

7.3 Rodzice lub opiekunowie powinni zawiadomić szkołę o problemach i zmianach zdrowotnych dziecka lub innych zaistniałych faktach mogących mieć wpływ na przebieg edukacji dziecka.

7.4 Rodzice i opiekunowie powinni usprawiedliwić nieobecność dziecka zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Szkoły.

7.5 Rodzice lub opiekunowie powinni wg § 28 odst. 2 a 3 Školského zákona podać do metryki szkolnej dane konieczne do prawidłowego przebiegu kształcenia dziecka i zapewnienia jego bezpieczeństwa, oraz informować o wszelkich zaistniałych zmianach.

7.6 Rodzice lub opiekunowie mają prawo uzyskania informacji na temat wyników nauczania i zachowania dziecka.

7.7 Rodzice lub opiekunowie powinni uczestniczyć w zebraniach szkolnych i klasowych, by posiadać aktualne informacje i brać czynny udział w życiu szkoły.

7.8 Rodzice lub opiekunowie zawezwani do szkoły przez dyrekcję (lub wychowawcę klasy) w sprawie konsultacji, mają obowiązek wezwanie zaakceptować.

7.9 Rodzice lub opiekunowie powinni dopilnować, aby strój dziecka był odpowiedni do zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie mogą chodzić do szkoły ubrani ekstrawagancko. 

Postanowienie końcowe
Szkoła zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w przeciągu roku szkolnego zmian lub uzupełnień Regulaminu. 

Załącznik Regulaminu nr 1
1.   Zasady oceny wyników dydaktyczno - wychowawczych (Regulamin klasyfikacyjny) 

W Gródku 30.8.2018                                                                                 Mgr. Kazimír Cieslar
                                                                                                                       dyrektor szkoły

Z RSz zostali zaznajomieni rodzice lub opiekunowie dnia 5. 10. 2018.
Z RSz zostali zaznajomieni wszyscy pracownicy szkoły dnia 30. 8. 2018.
RSz uchwalono na Radzie Pedagogicznej w dniu  30. 8. 2018
Regulamin Szkolny został zatwierdzony przez Radę Szkoły w dniu 12. 10. 2018

  Marian Czyž
                                                                                                                                 Przew. RSz